Rodzaje Szkoleń

W ramach naszej działalności prowadzimy Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
 1. Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)
 2. Szkolenia okresowe:
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie BHP zapewnia uczestnikom:

 • zaznajomienie się z czynnikami Środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz z odpowiednimi Środkami i działaniami zapobiegawczymi;
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z praca obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

 1. kurs obsługi wózków jezdniowych

  Tematyka zajęć obejmuje:

  • Typ stosowanych wózków jezdniowych,
  • Budowa wózka,
  • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka,
  • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkiem,
  • Wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa,
  • Wiadomości z zakresu BHP,
  • Wiadomości o dozorze technicznym,
  • Wiadomości związane z wymianą butli gazowych,
  • Wymiana butli gazowych- pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez słuchacza,
  • Praktyczna nauka jazdy wózkiem,
 2. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kierowcy operatora wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych w języku polskim, niemieckim oraz angielskim. Cena kursu 300 zł