Ocena Ryzyka Zawodowego

Pracodawca zgodnie z art.226 Kodeksu Pracy jest zobowiązany do udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w jego firmie, stosowanie środków profilaktycznych obniżających to ryzyko, oraz poinformowania Pracownika o występującym zagrożeniu na stanowisku pracy

Jedną z dróg wiodących do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzenie w zakładzie oceny ryzyka zawodowego. Pojęcie ryzyka zawodowego zostało wprowadzone do prawa krajów Unii Europejskiej Dyrektywą Ramową nr391/89/EWG z dn. 12 czerwca 1989 r.

O ocenie ryzyka zawodowego mówi znowelizowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki zmniejszające ryzyko”. W Kodeksie pracy w art. 226 znajdują się następujące stwierdzenia: „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko”, a także „informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.