Obsługa BHP Firm

W ramach podpisanej Stałej Umowy dot. Kompleksowej Obsługi Państwa Firmy otrzymujecie:

 • przeprowadzanie kompleksowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem i analizą działań profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • spółdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony P.poż.
 • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa P.poż. wraz z planem ewakuacji,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków
 • przeprowadzanie szkolenia wstępnego ogólnego bez względu na ilość osób w Firmie,
 • przeprowadzanie szkoleń okresowych w siedzibie Oddziału Zleceniodawcy,
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz przed Państwową Strażą Pożarną.